ENAKMEN PERBADANAN MUZIUM NEGERI PAHANG 2015

Jil. 69 No. 19

NEGERI PAHANG

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF PAHANG GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

15hb September 2016 TAMBAHAN No. 2 ENAKMEN

Enakmen yang berikut, yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pahang dan dipersetujui oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, adalah diterbitkan menurut Fasal (4) Perkara 34 Bahagian Kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang:

The following Enactment, passed by the Pahang State Legislative Assembly and assented to by His Royal Highness the Sultan of Pahang, is published pursuant to Clause (4) of Article 34 of the Second Part of the Laws of the Constitution of Pahang:

No.

Enakmen 13 Enactment 13

Tajuk ringkas/Short title

Enakmen Perbadanan Muzium Negeri Pahang 2015 Perbadanan Muzium Negeri Pahang Enactment 2015

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 1

UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG

Enakmen 13

ENAKMEN PERBADANAN MUZIUM NEGERI PAHANG 2015

2

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

Tarikh Perkenan Diraja … … 27 Julai 2016 Tarikh penyiaran dalam Warta … 15 September 2016

Hakcipta Pencetak H
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).

Perbadanan Muzium Negeri Pahang UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG

Enakmen 13

ENAKMEN PERBADANAN MUZIUM NEGERI PAHANG 2015

SUSUNAN SEKSYEN

Bahagian I PERMULAAN

Seksyen

 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
 2. TafsiranBahagian II PERBADANAN
 3. Penubuhan Perbadanan
 4. Meterai Perbadanan
 5. Keanggotaan Perbadanan
 6. Tempoh jawatan
 7. Peletakan dan pembatalan jawatan
 8. Pengosongan jawatan
 9. Saraan dan elaun
 10. Mesyuarat
 11. Perbadanan boleh mengundang orang lain untuk menghadiri mesyuarat
 12. Kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk memberi arahan dan menghendaki maklumat
 13. Penzahiran kepentingan
 14. Minit

4

Seksyen

Undang-Undang Negeri Pahang

Bahagian III
FUNGSI DAN KUASA PERBADANAN

EnakmEn 13

 1. Fungsi Perbadanan
 2. Kuasa Perbadanan
 3. Kuasa untuk meminjam
 4. Kuasa untuk memberi pinjaman
 5. Kuasa untuk menubuhkan syarikat
 6. Kuasa untuk menubuhkan jawatankuasa
 7. Kuasa Perbadanan untuk mewakilkan fungsi atau kuasaBahagian IV
  PENGURUS BESAR, PEGAWAI DAN PENGKHIDMAT PERBADANAN
 8. Pelantikan Pengurus Besar
 9. Tugas Pengurus Besar
 10. Pelantikan pegawai dan pengkhidmatBahagian V KEWANGAN
 11. Kumpulan Wang
 12. Perbelanjaan yang dipertanggungkan pada Kumpulan Wang
 13. Pengimbangan akaun hasil
 14. Pendeposit dan pelaburan Kumpulan Wang
 15. Perbelanjaan dan penyediaan anggaran
 16. Akaun dan audit

Seksyen

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 5 Bahagian VI

AM

 1. Peraturan-peraturan
 2. Penyata laporan akaun dan maklumatBahagian VII PEMANSUHAN DAN PERALIHAN
 3. Pemansuhan
 4. Penerusan undang-undang, dsb.
 5. Pemindahan kuasa, hak, liabiliti dan tugas
 6. Pemindahan harta
 7. Kontrak yang sedia ada
 8. Pemindahan Kumpulan Wang
 9. Penerusan pegawai dan pengkhidmat

6

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

Perbadanan Muzium Negeri Pahang UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG

Enakmen 13

ENAKMEN PERBADANAN MUZIUM NEGERI PAHANG 2015

(Mohor Kerajaan)

Beta Bersetuju,

SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH IBNI AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR RI’AYATUDDIN AL-MU’ADZAM SHAH Sultan Pahang

27 Julai 2016

Suatu Enakmen untuk memansuhkan Enakmen Lembaga Muzium Negeri Pahang, 1975; untuk membubarkan Lembaga Muzium Negeri Pahang; untuk menubuhkan Perbadanan Muzium Negeri Pahang untuk menggantikan Lembaga Muzium Negeri Pahang; dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

[]

DIPERBUAT undang-undang oleh Badan Perundangan Negeri Pahang seperti yang berikut:

Bahagian I PERMULAAN

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Perbadanan Muzium Negeri Pahang 2015.

8
oleh Pihak Berkuasa Negeri melalui pemberitahuan dalam Warta.

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13 (2) Enakmeninimulaberkuatkuasapadatarikhyangditetapkan

Tafsiran
2. 
Dalam Enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki

makna yang lain—

“Kumpulan Wang” ertinya Kumpulan Wang Perbadanan Muzium Negeri Pahang yang ditubuhkan di bawah seksyen 25;

“muzium” ertinya mana-mana muzium yang ditubuhkan oleh Pihak Berkuasa Negeri;

“Negeri” ertinya Negeri Pahang;

“Pengerusi” ertinya Pengerusi Perbadanan yang dilantik di bawah seksyen 5;

“Pengurus Besar” ertinya Pengurus Besar Perbadanan yang dilantik di bawah seksyen 22;

“Perbadanan” ertinya Perbadanan Muzium Negeri Pahang yang ditubuhkan di bawah seksyen 3;

“syarikat” mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepada “perbadanan” di bawah subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965 [Akta 125].

Bahagian II PERBADANAN

Penubuhan Perbadanan
3. 
(1) Suatu pertubuhan perbadanan dengan nama “Perbadanan

Muzium Negeri Pahang” ditubuhkan.

(2) Perbadanan adalah kekal turun menurun dan mempunyai suatu meterai perbadanan.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 9 (3) Perbadanan boleh membawa guaman dan dibawa guaman

terhadapnya atas namanya.

(4) TertaklukkepadadanbagimaksudEnakmenini,Perbadanan boleh, atas apa-apa terma yang didapatinya patut—

 1. (a)  membuat kontrak;
 2. (b)  memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menikmati apa-apa jenis harta alih dan harta tak alih; dan
 3. (c)  memindahkan, menyerahhakkan, menyerahkan balik, memulangkan, menggadaikan, menggadaijanjikan, mendemiskan, menyerahhakkan semula, memindahkan hakmilik atau dengan apa-apa cara lain melupuskan, atau menjalankan urusan mengenai apa-apa harta alih atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan mengenai harta itu yang terletak hak pada Perbadanan.

Meterai Perbadanan

4. (1) Meterai Perbadanan hendaklah mengandungi apa-apa reka bentuk yang diluluskan oleh Perbadanan dan meterai itu boleh, dari semasa ke semasa, dipecahkan, ditukar, diubah atau dibuat baharu sebagaimana yang Perbadanan fikirkan patut.

(2) Sehingga suatu meterai diadakan oleh Perbadanan, suatu cap yang mengandungi perkataan “Perbadanan Muzium Negeri Pahang” boleh digunakan dan hendaklah disifatkan sebagai meterai perbadanan bagi Perbadanan.

(3) Meterai perbadanan itu hendaklah disimpan dalam jagaan Pengerusi atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Perbadanan dan hendaklah disahkan sama ada oleh Pengerusi atau oleh orang yang diberi kuasa itu atau oleh mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh Pengerusi secara bertulis.

(4) Segala surat ikatan, dokumen dan surat cara lain yang berupa sebagai dimeteraikan dengan meterai perbadanan itu dan yang disahkan mengikut subseksyen (3) hendaklah disifatkan telah disempurnakan dengan sah sehingga dibuktikan sebaliknya.

10

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

(5) Walau apa pun subseksyen (4), apa-apa dokumen atau surat cara yang, jika disempurnakan oleh seseorang yang bukan suatu pertubuhan perbadanan mengikut cara yang serupa; dan mana-mana dokumen atau surat cara itu boleh disempurnakan bagi pihak Perbadanan oleh mana-mana anggota, pekerja atau ejen Perbadanan yang diberi kuasa secara am atau khas oleh Perbadanan bagi maksud itu.

(6) Meterai perbadanan bagi Perbadanan hendaklah diberi pengiktirafan rasmi dan kehakiman.

Keanggotaan Perbadanan
5. 
Perbadanan hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut

yang hendaklah dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri—

 1. (a)  seorang Pengerusi;
 2. (b)  seorang Timbalan Pengerusi;
 3. (c)  Setiausaha Kerajaan Negeri atau wakilnya;
 4. (d)  Penasihat Undang-Undang Negeri atau wakilnya;
 5. (e)  Pegawai Kewangan Negeri atau wakilnya;
 1. (f)  Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia atau wakilnya;
 2. (g)  seorang wakil Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan

Pahang;
(h) seorang wakil Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang;

 1. (i)  seorang wakil Jabatan Pendidikan Pahang;
 2. (j)  seorang wakil Majlis Daerah Pekan;
 3. (k)  seorang wakil Arkib Negara; dan
 4. (l)  tidak lebih daripada sembilan orang anggota lain yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman tentang permuziuman.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 11 Tempoh jawatan

6. Tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan dalam surat cara pelantikannya, seseorang anggota Perbadanan hendaklah, melainkan jika dia terlebih dahulu meletakkan atau mengosongkan jawatannya atau pelantikannya terlebih dahulu dibatalkan, memegang jawatan selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi tiga tahun dan layak untuk dilantik semula.

Peletakan dan pembatalan jawatan

7. (1) Seseorang anggota Perbadanan boleh, pada bila-bila masa, meletakkan jawatannya dengan memberikan notis bertulis kepada Menteri Besar.

(2) Pelantikan mana-mana anggota Perbadanan boleh, pada bila-bila masa, dibatalkan oleh Pihak Berkuasa Negeri tanpa memberikan apa-apa sebab bagi pembatalan itu.

Pengosongan jawatan
8. 
Jawatan seseorang anggota Perbadanan hendaklah menjadi

kosong—
(a) jika dia mati;

 1. (b)  jika dia menjadi bankrap;
 2. (c)  jika dia telah disabitkan atas apa-apa kesalahan dan dikenakan hukuman pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada dua bulan;
 3. (d)  jikadiatidaksempurnaakalatauselainnyatidakberupaya menunaikan kewajipannya; atau
 4. (e)  jika dia tidak menghadiri mesyuarat Perbadanan tiga kali berturut-turut tanpa kebenaran Pengerusi, atau dalam hal Pengerusi, tanpa kebenaran Menteri Besar.

12

9. (1) Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Perbadanan hendaklah dibayar apa-apa saraan atau elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

(2) Tiap-tiap anggota Perbadanan hendaklah dibayar elaun mengikut kadar yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

Mesyuarat
10. 
(1) Perbadanan hendaklah bermesyuarat seberapa kerap yang

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13 Saraan dan elaun

perlu bagi melaksanakan fungsinya.

(2) Tujuh orang anggota Perbadanan hendaklah membentuk kuorum mesyuarat Perbadanan.

(3) Jika mengenai sesuatu persoalan untuk ditentukan oleh Perbadanan terdapat bilangan undi yang sama banyak, Pengerusi hendaklah mempunyai undi pemutus.

(4) Sekiranya Pengerusi tidak hadir atau tidak dapat bertindak kerana sakit atau apa-apa sebab lain, Timbalan Pengerusi hendaklah mempengerusikan mesyuarat.

(5) Sekiranya Pengerusi dan Timbalan Pengerusi tidak hadir atau tidak dapat bertindak kerana sakit atau apa-apa sebab lain, mana-mana anggota Perbadanan boleh dilantik oleh anggota yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat.

(6) Tertakluk kepada peruntukan Enakmen ini, Perbadanan hendaklah menentukan tatacaranya sendiri.

Perbadanan boleh mengundang orang lain untuk menghadiri mesyuarat

11. (1) Perbadanan boleh mengundang mana-mana orang untuk menghadiri mana-mana mesyuarat atau pertimbangtelitian Perbadanan bagi maksud menasihatinya tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, tetapi mana-mana orang yang hadir sedemikian tidak berhak untuk mengundi dalam mesyuarat atau pertimbangtelitian itu.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 13

(2) Mana-mana orang yang diundang untuk menghadiri mana- mana mesyuarat atau pertimbangtelitian Perbadanan di bawah subseksyen (1) boleh dibayar apa-apa saraan atau elaun yang ditentukan oleh Perbadanan.

Kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk memberikan arahan dan menghendaki maklumat

12. (1) Pihak Berkuasa Negeri boleh, dari semasa ke semasa, memberi Perbadanan arahan yang bersifat am yang selaras dengan peruntukan Enakmen ini berhubung dengan pelaksanaan fungsi Perbadanan dan Perbadanan hendaklah melaksanakan arahan itu.

(2) Perbadanan hendaklah memberi Pihak Berkuasa Negeri apa- apa penyata, akaun dan maklumat berkenaan dengan pelaksanaan mana-mana fungsinya di bawah Enakmen ini sebagaimana yang dikehendaki atau diarahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri dari semasa ke semasa.

Penzahiran kepentingan

13. (1) Seseorang anggota Perbadanan atau mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah seksyen 20 yang mempunyai atau yang memperolehi kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sendiri, menerusi anggota keluarganya atau menerusi sekutunya berhubung dengan mana-mana perkara yang sedang dibincangkan oleh Perbadanan atau jawatankuasa itu hendaklah menzahirkan kepada Perbadanan atau jawatankuasa itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, hakikat kepentingannya dan jenis kepentingan itu.

(2) Penzahiran di bawah subseksyen (1) hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat Perbadanan atau jawatankuasa itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dalamnya perkara itu dibincangkan dan, selepas penzahiran itu, anggota itu—

(a) tidak boleh dikira bagi maksud membentuk kuorum mesyuarat Perbadanan atau jawatankuasa itu, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan

14

apabila perkara itu dibincangkan atau diputuskan.

(3) Mana-mana anggota Perbadanan atau jawatankuasa yang tidak menzahirkan kepentingannya sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

(4) TiadatindakanatauprosidingPerbadananataujawatankuasa boleh ditaksahkan atas alasan bahawa mana-mana anggota Perbadanan atau jawatankuasa telah melanggar peruntukan seksyen ini.

(5) Bagi maksud seksyen ini—

(a) “anggotakeluarga”,berhubungdenganseseoranganggota Perbadanan atau jawatankuasa, termasuklah—

 1. (i)  suami atau isterinya;
 2. (ii)  ibu atau bapanya (termasuk ibu atau bapa suami atau isterinya);
 3. (iii)  anaknya (termasuk anak angkat atau anak tiri);
 4. (iv)  adikberadiknya(termasukadikberadiksuamiatau isterinya); dan
 5. (v)  suami atau isteri anaknya atau adik beradiknya; dan

(b) “sekutu”,berhubungdenganseseoranganggotaPerbadanan atau jawatankuasa, ertinya—

 1. (i)  mana-mana orang yang merupakan penama atau pengkhidmat anggota itu;
 2. (ii)  mana-manafirmayanganggotaituataumana-mana penamanya merupakan seorang pekongsinya;
 3. (iii)  pekongsi anggota itu;

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

(b) tidak boleh mengambil bahagian atau hadir dalam mana- mana perbincangan atau keputusan Perbadanan atau jawatankuasa itu, mengikut mana-mana yang berkenaan,

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 15

 1. (iv)  pemegangamanahsesuatuamanahyangdibawahnya anggota itu atau seseorang anggota keluarganya menjadi bebefisiarinya; atau
 2. (v)  mana-manaperbadanan,mengikutpengertianAkta Syarikat 1965 [Akta 125], yang anggota itu atau mana-mana penamanya atau seseorang anggota keluarganya menjadi pengarahnya atau mempunyai kepentingan kawalan atau syer yang jumlah nilainya tidak kurang daripada tiga puluh peratus daripada jumlah modal diterbitkan perbadanan itu.

Minit

14. (1) Perbadanan dan tiap-tiap jawatankuasa hendaklah menyenggarakan minit semua mesyuaratnya dalam bentuk yang sepatutnya.

(2) Apa-apa minit yang dibuat mengenai mesyuarat Perbadanan atau sesuatu jawatankuasa, jika ditandatangani dengan sewajarnya, hendaklah dalam mana-mana prosiding, boleh diterima sebagai keterangan prima facie mengenai fakta yang dinyatakan dalam minit itu tanpa bukti selanjutnya.

(3) Tiap-tiap mesyuarat Perbadanan atau sesuatu jawatankuasa yang minit mengenainya telah dibuat mengikut subseksyen (1) dan (2) hendaklah disifatkan telah dipanggil dan diadakan dengan sewajarnya dan kesemua anggota dalam mesyuarat itu layak dengan sewajarnya untuk bertindak.

Bahagian III
FUNGSI DAN KUASA PERBADANAN

Fungsi Perbadanan
15. 
Fungsi Perbadanan adalah—

(a) untukmembantu,mengusahakan,memajudanmenyelaras penubuhan dan perkembangan muzium dalam Negeri;

16

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

 1. (b)  untuk membentuk dan melaksanakan garis panduan bagi pengurusan dan pengendalian muzium dengan berkesan dan berekonomi dalam Negeri;
 2. (c)  untukmengadakanperkhidmatanmuziumyangcekapdan berkualiti;
 3. (d)  untukmengembangkan,memuliharadanmemeliharasuatu koleksi Negeri akan—
  1. (i)  benda yang menunjukkan sejarah, kebudayaan, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat di Malaysia dan Negeri;
  2. (ii)  sejarah perkembangan politik, sosial dan ekonomi Malaysia dan Negeri; dan
  3. (iii)  sejarah perkembangan sains dan teknologi;
 4. (e)  untuk menjeniskan dan mempamerkan koleksi itu untuk faedah dan makluman awam;
 5. (f)  untuk mengembangkan dan menggalakkan program pembelajaran dan pengetahuan mengenai warisan kebudayaan dan sejarah melalui kajian koleksi itu;
 6. (g)  untuk menggalakkan penggunaan sumber muzium bagi pendidikan dalam Negeri;
 7. (h)  untuk menjalankan penyelidikan saintifik dan kajian ilmiah mengenai sejarah semula jadi dan sejarah tamadun manusia dengan memberi tumpuan khas kepada Negeri dan untuk menyebarkan penemuan penyelidikan dan kajian tersebut;
 8. (i)  untuk menerbit atau menaja penerbitan majalah berkala, buku kecil dan bahan maklumat lain yang berhubungan dengan aktiviti permuziuman dalam Negeri;
 9. (j)  untukmenasihatkanPihakBerkuasaNegeritentangperkara- perkara mengenai dasar umum yang berhubungan dengan muzium dalam Negeri; dan
 10. (k)  untuk melakukan apa-apa jua perkara atau benda lain yang bersampingan dengan atau berbangkit daripada pelaksanaan fungsi-fungsinya.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 17 Kuasa Perbadanan

16. (1) Perbadanan hendaklah mempunyai kuasa untuk melakukan segala perkara yang semunasabahnya perlu atau yang suai manfaat bagi maksud pelaksanaan fungsinya, atau yang bersampingan atau bersesuaian dengan pelaksanaan fungsi itu.

(2) Tanpamenjejaskankeluasansubseksyen(1),kuasaPerbadanan hendaklah termasuk kuasa—

 1. (a)  untuk menukar, menjual atau secara lain melupuskan benda-benda pendua kepunyaan muzium;
 2. (b)  dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri, menukar, menjual atau secara lain melupuskan apa-apa benda lain kepunyaan muzium yang pada pendapatnya tidak sesuai disimpan atau tidak dikehendaki bagi tujuan-tujuan itu;
 3. (c)  untuk mendapatkan dengan jalan pembelian, hadiah, derma, pinjaman atau selainnya apa-apa benda yang menunjukkan sejarah, kebudayaan, tumbuh-tumbuhan atau binatang yang terdapat di Malaysia dan Negeri;
 4. (d)  tertaklukkepadaapa-apatermadansyaratyangditentukannya, meminjamkan apa-apa bahan atau benda kepunyaan muzium kepada mana-mana balai seni lukis, muzium atau pameran di Malaysia atau dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri, di luar negara;
 5. (e)  untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti komersial bagi maksud menggalak dan membangunkan muzium dan perkhidmatan muzium dalam Negeri;
 6. (f)  untuk memberi bantuan dalam apa-apa bentuk kepada mana-mana muzium dan pengendali muzium dalam Negeri;
 7. (g)  untuk menyelenggara suatu pangkalan data maklumat yang komprehensif tentang segala koleksi dan ekshibit dan apa-apa perkara atau benda yang khusus mempunyai kesan sejarah dan kebudayaan kepada Negeri;
 8. (h)  untukmenerbitkanataumenajapenerbitanfilemdokumentari dan bahan pandang-dengar lain bagi menggalakkan kesedaran awam tentang warisan sejarah dan kebudayaan;

18

Kuasa untuk meminjam

17. Perbadanan boleh, dari semasa ke semasa, meminjam atas apa-apa kadar bunga dan bagi apa-apa tempoh dan atas apa-apa terma tentang masa dan cara pembayaran balik dan selainnya sebagaimana yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri, apa-apa jumlah wang yang diperlukan oleh Perbadanan bagi melaksanakan mana-mana fungsinya atau bagi menjalankan mana-mana kuasanya.

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

 1. (i)  untukmengadakanapa-apakontrak,perjanjianatauperkiraan dengan mana-mana orang atau kumpulan orang dan melakukan apa-apa jua perbuatan atau benda sebagaimana yang perlu atau suai manfaat bagi melaksanakannya;
 2. (j)  untuk mengadakan pameran, syarahan, pertunjukan dan kelas-kelas berkaitan dengan permuziuman;
 3. (k)  untuk mengadakan khidmat perunding, nasihat dan pertanyaan mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan muzium;
 4. (l)  untukmenggalakkanpublisititentangpermuziumandalam apa-apa bentuk;
 5. (m)  untukmenggalakkankerjasama,pertukaranmaklumatdan penyelarasan dengan mana-mana badan atau institusi yang ada kena mengena dengan pemberian perkhidmatan muzium;
 6. (n)  untuk mengadakan kemudahan bagi latihan orang yang dengan apa jua cara berkaitan dengan pemajuan dan pembangunan muzium;
 7. (o)  untuk mengenakan dan menerima fi berkenaan dengan apa-apa perkhidmatan yang diberikan oleh Perbadanan atau berkenaan dengan kemasukan orang ke muzium dalam Negeri, atau ke mana-mana kelas, aktiviti atau pameran yang dikendalikan oleh Perbadanan; dan
 8. (p)  untuk melakukan apa-apa jua perkara lain sebagaimana yang dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain atau yang difikirkannya patut untuk menjalankan fungsi dan kuasa-kuasanya secara berkesan.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 19 Kuasa untuk memberi pinjaman

18. Pada melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasa-kuasanya, Perbadanan boleh memberikan pinjaman bagi apa-apa maksud sebagaimana yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri dan pinjaman sedemikian boleh diberikan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang difikirkan oleh Perbadanan, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri, patut dikenakan dalam hal-hal tertentu.

Kuasa untuk menubuhkan syarikat

19. Perbadanan boleh dari semasa ke semasa, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri, menubuhkan syarikat dengan apa-apa nama yang ditentukan oleh Perbadanan untuk menjalankan dan untuk menjaga mengelolakan dan menguruskan bagi pihak Perbadanan apa-apa projek, skim atau perusahaan yang ditentukan oleh Perbadanan pada melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya.

Kuasa untuk menubuhkan jawatankuasa

20. (1) Perbadanan boleh menubuhkan apa-apa jawatankuasa bagi apa-apa maksud yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan apa-apa fungsi dan kuasanya.

(2) Mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan itu hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya seorang anggota Perbadanan dan bolehlah dilantik ke jawatankuasa itu mana-mana orang lain yang difikirkan sesuai oleh Perbadanan.

(3) Jawatankuasa yang ditubuhkan itu hendaklah mengawal selia prosedurnya sendiri.

(4) Mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan itu hendaklah mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh Perbadanan dari semasa ke semasa dan Perbadanan boleh pada bila-bila masa memberhentikan atau mengubah keanggotaan mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan sedemikian.

20

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

(5) Jawatankuasabolehmenjemputmana-manaorangyang,pada pendapatnya, mempunyai pengetahuan khusus untuk kebaikannya, untuk menghadiri mana-mana mesyuarat jawatankuasa dan orang yang dijemput itu tidak berhak mengundi dalam mana-mana mesyuarat berkenaan.

(6) Jawatankuasa hendaklah melaporkan syor-syorkan kepada Perbadanan.

Kuasa Perbadanan untuk mewakilkan fungsi atau kuasa

21. (1) Perbadanan boleh, tertakluk kepada apa-apa terma, syarat, had atau sekatan, sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan, mewakilkan kepada mana-mana jawatankuasa atau kepada mana-mana orang lain, kuasa untuk menjalankan atau melaksanakan bagi pihaknya kuasa atau fungsi yang diletakhakkan pada atau dipertanggungkan atas Perbadanan di bawah Enakmen ini sebagaimana yang ditentukan oleh Perbadanan, kecuali kuasa untuk meminjam wang atau peraturan-peraturan dan apa-apa kuasa atau fungsi yang diwakilkan sedemikian boleh dijalankan atau dilaksanakan oleh jawatankuasa berkenaan atau mana-mana orang lain itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, di atas nama dan bagi pihak Perbadanan.

(2) Tanpa menyentuh keluasan subseksyen 1 dan peruntukan lain Enakmen ini, Perbadanan boleh mewakilkan sama ada kepada Pengerusi atau kepada Pengurus Besar kuasa untuk membenarkan perbelanjaan daripada Kumpulan Wang atau mana-mana wang lain yang diletakhakkan pada atau yang di bawah kawalan Perbadanan sehingga had yang ditetapkan oleh Perbadanan.

Bahagian IV
PENGURUS BESAR, PEGAWAI DAN PENGKHIDMAT PERBADANAN

Pelantikan Pengurus Besar

22. (1) Perbadanan boleh dengan terlebih dahulu mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri melantik seorang Pengurus Besar yang hendaklah menjadi ketua pegawai eksekutif Perbadanan dan meletakhakkan padanya apa-apa kuasa atasnya apa-apa tugas sebagaimana yang ditentukan atau diwakilkan kepadanya oleh Perbadanan.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 21

(2) Pelantikan Pengurus Besar hendaklah atas apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Perbadanan dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

Tugas Pengurus Besar
23. 
(1) Pengurus Besar hendaklah bertanggungjawab bagi—

(a) penyediaanprogram,skimdanprojekuntukpertimbangan Perbadanan;

 1. (b)  perlaksanaansegalaprogram,skimdanprojekPerbadanan;
 2. (c)  sentiasa memaklumkan kepada Perbadanan dengan

sepenuhnya akan kemajuan program, skim dan projeknya;

 1. (d)  mengeluarkan panduan dasar atau menjelaskan keputusan Perbadanan kepada pegawai dan pengkhidmat Perbadanan;
 2. (e)  perlaksanaankeputusanPerbadanandanarahanPengerusi;
 3. (f)  penyeliaandanpengawalankeatasperlaksanaankeputusan

Perbadanan;

 1. (g)  perancangansegalaaktivitiyangberkaitandenganmuzium dan perkhidmatan muzium termasuk penyelidikan, pemeliharaan, pendokumentasian dan pameran sumber dan koleksi muzium;
 2. (h)  menyenggaraan bangunan dan struktur lain atau harta kepunyaan muzium; dan
 3. (i)  pentadbiran dan pengurusan yang teratur fungsi dan hal ehwal Perbadanan mengikut dasar yang ditetapkan oleh Perbadanan.

(2) Pengurus Besar hendaklah mempunyai kuasa pengawalan am atas pegawai dan pengkhidmat Perbadanan.

(3) Pengurus Besar hendaklah melaksanakan apa-apa tugas tambahan sebagaimana yang diarahkan oleh Perbadanan dari semasa ke semasa.

22

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

(4) Sekiranya Pengurus Besar tiada ada buat sementara di dalam Malaysia atau tidak berupaya buat sementara, oleh sebab sakit atau kerana apa-apa sebab lain yang cukup, untuk melaksanakan tugasnya, Perbadanan boleh, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri, mengarahkan mana-mana pegawai lain melaksanakan tugas Pengurus Besar semasa Pengurus Besar tidak ada atau tidak berupaya buat sementara.

Pelantikan pegawai dan pengkhidmat

24. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2) dan apa-apa peraturan yang dibuat di bawah perenggan 31(2)(c) dan (d), Perbadanan boleh melantik dari semasa ke semasa, atas apa-apa terma dan syarat yang difikirkannya wajar, seorang Setiausaha dan sekian bilangan pegawai dan pengkhidmat lain sebagaimana yang difikirkannya wajar dan perlu bagi menjalankan maksud Enakmen ini.

(2) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1), Perbadanan tidak boleh mewujudkan atau mengubahsuai apa-apa jawatan atau skim perkhidmatan untuk pegawai dan pengkhidmatnya termasuk terma dan syarat perkhidmatan dan gaji, tanpa kelulusan terlebih dahulu Pihak Berkuasa Negeri.

Bahagian V KEWANGAN

Kumpulan Wang

25. (1) Perbadanan hendaklah menubuhkan, mentadbirkan dan mengawal suatu Kumpulan Wang yang hendaklah dikenali sebagai “Kumpulan Wang Perbadanan Muzium”.

(2) Maka hendaklah dibayar ke dalam Kumpulan Wang—

(a) apa-apa jumlah wang yang diperuntukkan dari semasa ke semasa oleh kerajaan;

(b) apa-apa jumlah wang yang dipinjam oleh perbadanan di bawah seksyen 17;

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 23

(c) tertakluk kepada subseksyen (3), apa-apa jumlah wang yang diperuntukkan dari semasa ke semasa kepada Perbadanan daripada kumpulan wang pinjaman;

 1. (d)  semua wang yang didapati melalui pengendalian apa-apa projek, skim atau perusahaan yang dibiayai daripada Kumpulan Wang atau penyediaan perkhidmatan oleh Perbadanan;
 2. (e)  semua wang yang didapati atau berbangkit daripada apa- apa harta, pelaburan, gadai janji, gadaian atau debentur yang diperolehi oleh atau terletak hak pada Perbadanan;
 3. (f)  apa-apaharta,pelaburan,gadaijanji,gadaianataudebentur yang diperolehi oleh atau terletak hak pada Perbadanan;
 4. (g)  semua derma dan sumbangan yang diterima dari dalam atau luar Malaysia; dan
 5. (h)  semua wang atau harta lain yang mungkin dengan apa- apa cara menjadi kena dibayar kepada atau terletak hak pada Perbadanan berkenaan dengan apa-apa perkara yang bersampingan dengan fungsi dan kuasanya.

(3) Dalam seksyen ini dan seksyen 26, ungkapan “kumpulan wang pinjaman” ertinya apa-apa jumlah wang yang diadakan dari semasa ke semasa bagi Kerajaan sebagai pinjaman.

Perbelanjaan yang dipertanggungjawab pada Kumpulan Wang 26. Tertakluk kepada seksyen 27, Kumpulan Wang hendaklah

dibelanjakan untuk—

 1. (a)  pembayaran apa-apa perbelanjaan yang dilakukan dengan sah oleh Perbadanan termasuklah fi, kos guaman dan kos dan fi yang lain, saran bagi pegawai dan pengkhidmat yang dilantik dan diguna khidmat oleh Perbadanan;
 2. (b)  membayarapa-apakosatauperbelanjaanlainyangdilakukan atau disetuju terima dengan sepatutnya oleh Perbadanan pada menjalankan kuasanya atau melaksanakan fungsinya;
 3. (c)  membayar balik apa-apa wang yang dipinjam di bawah seksyen 17 dan bunga yang kena bayar ke atasnya;

24

Pengimbangan akaun hasil

27. Maka adalah menjadi tugas Perbadanan untuk memelihara Kumpulan Wang dengan menjalankan kuasa dan melaksanakan fungsinya untuk memastikan supaya jumlah hasil Perbadanan adalah mencukupi untuk membayar semua jumlah wang yang boleh dipertanggungjawabkan dengan sepatutnya kepada akaun hasilnya, termasuklah susut nilai dan bunga modal, dari setahun ke setahun.

Pendepositan dan pelaburan Kumpulan Wang
28. 
Perbadanan boleh, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri—

 1. (a)  menempatkan Kumpulan Wang sebagai deposit dengan bank di Malaysia; atau
 2. (b)  dari semasa ke semasa, melaburkan Kumpulan Wang atau mana-mana bahagiannya yang tidak dikehendaki dengan segera untuk memenuhi obligasinya atau menjalankan kuasanya atau melaksanakan fungsinya dalam apa-apa pelaburan atau sekuriti yang pada ketika ini dibenarkan untuk pelaburan kumpulan wang amanah di bawah mana- mana undang-undang bertulis.

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13 apa-apa amaun yang diperuntukkan kepada Perbadanan

(d) memberi pinjaman di bawah seksyen 18;

(e) tertaklukkepadasubseksyen25(3),bayaranapa-apacajatas

daripada kumpulan wang pinjaman;

 1. (f)  pemberian pinjaman kepada pegawai dan pengkhidmat Perbadanan bagi maksud yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri;
 2. (g)  pada amnya, membayar apa-apa perbelanjaan bagi melaksanakan peruntukan Enakmen ini.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 25 Perbelanjaan dan penyediaan anggaran

29. (1) Perbelanjaan Perbadanan hingga sebanyak yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa Negeri bagi mana-mana satu tahun hendaklah dibayar daripada Kumpulan Wang.

(2) Sebelum permulaan bulan September setiap tahun, Perbadanan hendaklah mengemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri suatu anggaran perbelanjaan (termasuk perbelanjaan bagi projek pembangunan) bagi tahun yang berikutnya dalam apa-apa bentuk dan yang mengandungi apa-apa butir sebagaimana yang diarahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri; dan sebelum permulaan tahun yang berikutnya Pihak Berkuasa Negeri hendaklah memberitahu Perbadanan amaun yang dibenarkan bagi perbelanjaan pada amnya atau amaun yang dibenarkan bagi setiap jenis perbelanjaan.

(3) Perbadananbolehpadabila-bilamasamengemukakankepada Pihak Berkuasa Negeri suatu anggaran tambahan bagi mana-mana satu tahun dan Pihak Berkuasa Negeri boleh membenarkan kesemua atau mana-mana bahagian daripada perbelanjaan tambahan yang termasuk dalam anggaran tambahan itu.

Akaun dan audit

30. (1) Perbadanan hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan akaun yang sempurna dan rekod lain mengenai perjalanannya mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum dan hendaklah menyebabkan disediakan penyata bagi akaunnya bagi tiap-tiap satu tahun kewangan.

(2) Akaun perbadanan hendaklah diaudit pada tiap-tiap tahun oleh Ketua Audit Negara atau juruaudit lain yang dilantik oleh Perbadanan dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri.

(3) Perbadanan hendaklah dalam masa enam bulan selepas berakhirnya tiap-tiap tahun kewangan menyebabkan akaunnya diaudit dan menghantarkannya kepada Pihak Berkuasa Negeri

26

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13

bersama-sama dengan satu salinan apa-apa pandangan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara atau juruaudit yang dilantik di bawah subseksyen (2), mengikut mana-mana yang berkenaan, mengenai akaun Perbadanan.

(4) Pihak Berkuasa Negeri hendaklah menyebabkan satu salinan tiap-tiap akaun sedemikian beserta dengan satu salinan apa-apa pandangan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara atau juruaudit yang dilantik di bawah subseksyen (2) mengenai penyata atau akaun Perbadanan dibentangkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang akan datang.

Bahagian VI AM

31. (1) Perbadanan boleh, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri, membuat apa-apa peraturan yang suai manfaat atau perlu bagi melaksanakan maksud dan peruntukan Enakmen ini dengan teratur dan berkesan.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan yang disebut terdahulu, peraturan-peraturan sedemikian boleh dibuat—

 1. (a)  bagi mengenakan fi dalam hal yang ditentukan oleh Perbadanan;
 2. (b)  bagi atau berkenaan dengan saraan atau elaun yang kena dibayar kepada mana-mana anggota Perbadanan dan mana-mana anggota mana-mana jawatankuasa;
 3. (c)  bagiatauberkenaandengansaraan,elaundansyarat-syarat perkhidmatan pegawai dan pengkhidmat Perbadanan;
 4. (d)  bagi cara bagaimana dan terma dan syarat yang di atasnya pinjaman boleh diberikan kepada pegawai dan pengkhidmat Perbadanan di bawah perenggan 26(f) dan maksud pinjaman itu;

Peraturan-peraturan

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 27

 1. (e)  bagi menetapkan caj bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Perbadanan dan bagi kemasukan orang ke dalam muzium atau mana-mana pameran atau aktiviti yang dikelolakan atau diadakan oleh Perbadanan;
 2. (f)  bagimengawalseliakemasukankedalamdanpengeluaran daripada muzium yang diuruskan atau dikawal oleh Perbadanan;
 3. (g)  bagipenyimpanan,pemeriksaan,penyalinanataupeminjaman contoh, ekshibit, peralatan dan data berhubungan dengan koleksi, penerbitan atau apa-apa objek atau benda di bawah kawalan Perbadanan;
 4. (h)  bagimenjaga,mengawaldanmengurustanahdanbangunan yang dipunyai oleh atau di bawah kawalan dan pengurusan Perbadanan;
 5. (i)  bagimenetapkanprosedurkewanganmengenaipentadbiran Kumpulan Wang;
 6. (j)  bagi mengawal selia prosedur untuk memanggil tender dan sebutharga termasuk penubuhan Lembaga Tender Perbadanan.

Penyata laporan akaun dan maklumat

32. (1) Perbadanan hendaklah mengemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri apa-apa penyata, laporan, akaun dan maklumat berkenaan dengan harta dan aktiviti Perbadanan sebagaimana yang dikehendaki atau diarahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri dari semasa ke semasa.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), Perbadanan hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas akhir setiap tahun kewangan menyebabkan dibuat dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Negeri suatu laporan yang memperkatakan aktiviti Perbadanan sepanjang tahun kewangan yang sebelumnya dan laporan itu hendaklah dalam bentuk serta hendaklah mengandungi apa-apa maklumat yang berhubungan dengan prosiding dan dasar Perbadanan sebagaimana yang ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Pihak Berkuasa Negeri.

28

Pemansuhan

33. (1) Enakmen Lembaga Muzium Negeri Pahang 1975 [Enakmen No. 1 tahun 1975], yang dalam Bahagian ini disebut “Enakmen yang dimansuhkan”, adalah dimansuhkan.

(2) Lembaga Muzium Negeri Pahang, yang dalam bahagian ini disebut “Lembaga”, yang merupakan suatu pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah Enakmen yang dimansuhkan hendaklah juga terhenti wujud:

Dengan syarat bahawa anggota Lembaga yang sebelum sahaja permulaan kuat kuasa Enakmen ini telah dilantik sebagai anggota Lembaga hendaklah pada tarikh permulaan kuat kuasa enakmen ini menjadi anggota Perbadanan dan hendaklah tertakluk kepada semua peruntukan Enakmen ini berhubungan dengan anggota tersebut dan hendaklah disifatkan telah dilantik di bawah Enakmen ini.

Penerusan undang-undang dan sebagainya

34. Semua peraturan, perintah, arahan, pelantikan dan pemberitahuan yang dibuat di bawah peruntukan Enakmen yang dimansuhkan dan berkuat kuasa sebelum sahaja permulaan kuat kuasa Enakmen ini hendaklah setakat yang ia tidak tak konsisten dengan peruntukan Enakmen ini, disifatkan telah dibuat di bawah Enakmen ini dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga ia dipinda atau dimansuhkan.

Pemindahan kuasa, hak liabiliti dan tugas

35. Tertakluk kepada peruntukan Enakmen ini semua kuasa, hak, keistimewaan, tugas, liabiliti atau kewajipan yang sebelum sahaja permulaan kuat kuasa Enakmen ini adalah kuasa, hak,

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13 Bahagian VII

PEMANSUHAN DAN PERALIHAN

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 29

keistimewaan, tugas, liabiliti atau kewajipan Lembaga hendaklah dari tarikh permulaan kuat kuasa Enakmen ini diturunkan kepada Perbadanan.

Pemindahan harta

36. (1) Tertakluk kepada peruntukan Enakmen ini, semua tanah yang sebelum sahaja permulaan kuat kuasa Enakmen ini terletak hak pada Lembaga hendaklah, pada tarikh permulaan kuat kuasa Enakmen ini, terletak hak pada Perbadanan.

(2) Semua seni lukis, ekshibit serta harta dan aset lain yang sebelum sahaja permulaan kuat kuasa Enakmen ini adalah terletak hak pada Lembaga hendaklah, pada tarikh permulaan kuat kuasa Enakmen ini, terletak hak pada Perbadanan.

Kontrak yang sedia ada

37. Tertakluk kepada peruntukan Enakmen ini, semua surat ikatan, bon, perjanjian dan surat cara yang diadakan atau dibuat oleh Lembaga sebelum sahaja permulaan kuat kuasa Enakmen ini hendaklah mempunyai kuat kuasa dan kesan yang penuh terhadap atau menyebelahi Perbadanan seolah-olah ia telah diadakan atau dibuat oleh Perbadanan.

Pemindahan Kumpulan Wang

38. Tertakluk kepada peruntukan Enakmen ini, semua wang yang berada dalam, dan kena dibayar kepada Kumpulan Wang yang ditubuhkan di bawah seksyen 15 Enakmen yang dimansuhkan hendaklah pada tarikh permulaan kuat kuasa Enakmen ini dipindahkan kepada Perbadanan.

30

39. Tiap-tiap orang termasuk Pengarah yang sebelum sahaja permulaan kuat kuasa enakmen ini telah bekerja sebagai pegawai atau pengkhidmat Lembaga hendaklah pada tarikh permulaan kuat kuasa enakmen ini disifatkan sebagai diambil bekerja sebagai pegawai atau pengkhidmat Perbadanan atas terma dan syarat perkhidmatan yang sama seperti yang terdapat sebelum sahaja permulaan kuat kuasa Enakmen ini.

Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pahang pada 11 Ogos 2015.
[PUN.Phg.D/100/26/6]

syed ahMad Khirulanwar alyahya Bin syed aBdul rahMan Setiausaha Dewan Negeri, Pahang

Undang-Undang Negeri Pahang EnakmEn 13 Penerusan pegawai dan pengkhidmat

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 1

LAWS OF THE STATE OF PAHANG

Enactment 13

PERBADANAN MUZIUM NEGERI PAHANG ENACTMENT 2015

2

Laws of the State of Pahang

EnactmEnt 13

27 July 2016 15 September 2016

Date of Royal Assent … … Date of publication in the

Gazette 

Publisher’s Copyright C
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior permission of Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Appointed Printer to the Government of Malaysia).page33image3746144

Perbadanan Muzium Negeri Pahang LAWS OF THE STATE OF PAHANG

Enactment 13

PERBADANAN MUZIUM NEGERI PAHANG ENACTMENT 2015

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Part I

PRELIMINARY

Section

 1. Short title and commencement
 2. InterpretationPart II
  THE PERBADANAN
 3. Establishment of the Perbadanan
 4. Common seal
 5. Membership of the Perbadanan
 6. Terms of office
 7. Resignation and revocation of appointment
 8. Vacation of office
 9. Remuneration and allowances
 10. Meetings
 11. The Perbadanan may invite others to meetings
 12. Power of State Authority to give direction and require information
 13. Disclosure of interest
 14. Minutes

4

Section

Laws of the State of Pahang

Part III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE PERBADANAN

EnactmEnt 13

 1. Functions of the Perbadanan
 2. Powers of the Perbadanan
 3. Power to borrow
 4. Power to grant loans

 1. Power to establish company
 2. Power to establish committees
 3. Power of the Perbadanan to delegate functions or powersPart IVGENERAL MANAGER, OFFICERS AND SERVANTS OF THE PERBADANAN
 4. Appointment of General Manager
 5. Functions of the General Manager
 6. Appointment of officers and servantsPart VFINANCE
 7. Fund
 8. Expenditure to be charged on the Fund
 9. Balancing of revenue account
 10. Deposit and investment of Fund
 11. Expenditure and preparation of estimates
 12. Account and audit

Section

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 5 Part VI

GENERAL

 1. Regulations
 2. Statement of report, accounts and informationPart VIIREPEAL AND TRANSITION
 3. Repeal
 4. Continuance of law, etc.
 5. Transfer of powers, liabilities and functions
 6. Transfer of property
 7. Existing contracts
 8. Transfer of Fund
 9. Continuation of officers and servants

6

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13

Perbadanan Muzium Negeri Pahang LAWS OF THE STATE OF PAHANG

Enactment 13

PERBADANAN MUZIUM NEGERI PAHANG ENACTMENT 2015

(state seal)

I assent,

SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH IBNI AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR RI’AYATUDDIN AL-MU’ADZAM SHAH

Sultan of Pahang

27 July 2016

An Enactment to repeal the Lembaga Muzium Negeri Pahang, Enactment 1975; to dissolve the Lembaga Muzium Negeri, Pahang; to establish the Perbadanan Muzium Negeri Pahang to replace the Lembaga Muzium Negeri, Pahang; and to provide for matters connected therewith.

[] ENACTED by the Legislature of the State of Pahang as follows:

Part I PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Enactment may be cited as the Perbadanan Muzium Negeri Pahang Enactment 2015.

8
appointed by the State Authority by notification in the Gazette.

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 (2) This Enactment comes into operation on a date to be

Interpretation
2. 
In this Enactment, unless the context otherwise requires—

“Fund” means the Perbadanan Muzium Negeri Pahang Fund established under section 25;

“museum” means any museum established by the State Authority;

“State” means the State of Pahang;

“Chairman” means the Chairman of the Perbadanan appointed under section 5;

“Director General” means the Director General of the Perbadanan appointed under section 22;

“Perbadanan” means the Perbadanan Muzium Negeri Pahang established under section 3;

“company” shall have the same meaning as assigned to “corporation” under subsection 4(1) of the Companies Act 1965 [Act 125].

Part II
THE PERBADANAN

Establishment of the Perbadanan
3. 
(1) A body corporate by the name of “Perbadanan Muzium

Negeri Pahang” is established.

(2) The Perbadanan shall have perpetual succession and a common seal.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 9 (3) The Perbadanan may sue or be sued in its name.

(4) Subject to and for the purpose of this Enactment, the Perbadanan may, on any term it deems fit—

 1. (a)  enter into contracts;
 2. (b)  acquire, purchase, take, hold and enjoy any movable or

immovable property; and

(c) convey, assign, surrender, yield up, charge, mortgage, demise, reassign, transfer or otherwise dispose of, or deal with any movable or immovable property or any interest in the property vested in the Perbadanan.

Common seal

4. (1) The common seal of the Perbadanan shall bear such device as the Perbadanan may approve and the seal may, from time to time, be broken, changed, altered or made anew as the Perbadanan thinks fit.

(2) Until a seal is provided by the Perbadanan, a stamp bearing the words “Perbadanan Muzium Negeri Pahang” may be used and shall be deemed to be the seal of the Perbadanan.

(3) The common seal shall be kept in the custody of the Chairman or any other person authorized by the Perbadanan and shall be authenticated by either the Chairman or by authorized person or by any officer authorized by the Chairman in writing.

(4) All deeds, documents and other instruments purporting to be sealed with the common seal and authenticated in accordance with subsection (3) shall unless the contrary is proved, be deemed to have been validly executed.

(5) Notwithstanding subsection (4), any document or instrument which, if executed by a person who is not a body corporate, is not required to be under seal may in like manner be executed by the Perbadanan; and any such document or instrument may be executed on behalf of the Perbadanan by any member, servant or agent of the Perbadanan generally or specifically authorized by the Perbadanan in that behalf.

10

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 (6) The common seal of the Perbadanan shall be officially and

judicially noticed.

Membership of the Perbadanan
5. 
The Perbadanan shall consist of the following members who

shall be appointed by the State authority: (a) a Chairman;

 1. (b)  a Deputy Chairman;
 2. (c)  the State Secretary or his representative;
 3. (d)  the State Legal Adviser or his representative;
 4. (e)  The State Financial Officer or his representative;
 5. (f)  the Director General of the Department of Museum, Malaysia or his representative;
 6. (g)  a representative from the Malaysian Historical Society, Pahang Branch;
 7. (h)  a representative from the Pahang State Development Corporation;
 8. (i)  a representative from the Education Department, Pahang;
 9. (j)  a representative from the Pekan District Council;
 10. (k)  a representative from the National Archive; and
 11. (l)  not more than nine members who shall have knowledge and experience on museum.

Terms of office

6. Subject to such conditions as may be specified in his instrument of appointment, a member of the Perbadanan shall, unless he sooner resigns or vacates his office or his appointment is sooner revoked, hold office for a term not exceeding three years and may be eligible for reappointment.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 11 Resignation and revocation of appointment

7. (1) A member of the Perbadanan may, at any time, resign his office by giving notice in writting to the Menteri Besar.

(2) The appointment of any member of the Perbadanan may, at any time, be revoked by the State Authority without assigning any reason for the revocation.

Vacation of office

8. The office of a member of the Perbadanan shall be vacated— (a) if he dies;

 1. (b)  if he becomes a bankrupt;
 2. (c)  if he has been convicted of any offence and sentenced

to imprisonment for a term not less than two months;

 1. (d)  if he is of unsound mind or is otherwise incapable of performing his duties; or
 2. (e)  if he absents himself from three consecutive meetings of the Perbadanan without the leave of the Chairman, or in the case of the Chairman, without the leave of the Menteri Besar.

Remuneration and allowances

9. (1) The Chairman and the Deputy Chairman of the Perbadanan shall be paid such remuneration or allowance as the State Authority may determine.

(2) Every member of the Perbadanan shall be paid allowances at such rates as the State Authority may determine.

12

(2) Seven members of the Perbadanan shall form the quorum of a meeting of the Perbadanan.

(3) If on a question to be determined by the Perbadanan there is an equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.

(4) In the event the Chairman being absent or unable to act due to illness or any other cause, the Deputy Chairman shall preside over the meeting.

(5) If the Chairman or Deputy Chairman are being absent or unable to act due to illness or other cause, any member of the Perbadanan may be elected by the members present to preside over the meeting.

(6) Subject to the provisions of this Enactment, the Perbadanan shall determine its own procedure.

The Perbadanan may invite others to meetings

11. (1) The Perbadanan may invite any other person to attend any meeting or deliberation of the Perbadanan for the purpose of advising it on any matter under discussion, but any person so attending shall have no vote at the meeting or deliberation.

(2) Any person invited to any meeting or deliberation of the Perbadanan under subsection (1) may be paid such remuneration or allowance as the Perbadanan may determine.

Power of State Authority to give direction and require information

12. (1) The State Authority may, from time to time, give the Perbadanan such direction of a general character consistent with the provisions of this Enactment relating to the performance of the Perbadanan’s functions and the Perbadanan shall give effect to such direction.

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 10. (1) The Perbadanan shall meet as often as may be necessary

Meetings

for the performance of its functions.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 13

(2) The Perbadanan shall furnish the State Authority with such returns, accounts and information with respect to the performance of any of its functions under this Enactment as the State Authority may, from time to time, require.

Disclosure of interest

13. (1) A member of the Perbadanan or any committee established under section 20 who has or acquires a direct or indirect interest by himself, a member of his family or his associate in relation to any matter under discussion by the Perbadanan or committee shall disclose to the Perbadanan or committee, as the case may be, the fact of his interest and nature of that interest.

(2) A disclosure under subsection (1) shall be recorded in the minutes of the meeting of the Perbadanan or committee, as the case may be, in which the matter is discussed and, after the disclosure, the member—

 1. (a)  shall be disregarded for the purpose of constituting a quorum of the meeting of the Perbadanan or committee, as the case may be; and
 2. (b)  shall not take part in or be present during any discussion or decision of the Perbadanan or committee, as the case may be,

when the matter is discussed or decided upon.

(3) Any member of the Perbadanan or committee who fails disclose his interest as provided under subsection (1) commits an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one hundred thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both.

(4) No act or proceeding of the Perbadanan or committee shall be invalidated on the ground that any member of the Perbadanan or committee has contravened the provision of this section.

14
(5) For the purpose of this section—

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 (a) “a member of family”, in relation to a member of the

Perbadanan or a committee, includes— (i) his spouse;

 1. (ii)  his parent (including a parent of his spouse);
 2. (iii)  his child (including an adopted or stepchild);
 3. (iv)  his brother or sister (including a brother or sister of his spouse); and
 4. (v)  a spouse of his child, brother or sister; and

(b) “associate”, in relation to a member of the Perbadanan or a committee, means—

 1. (i)  any person who is a nominee or a servant of such member;
 2. (ii)  any firm of which such member or any nominee of his is a partner;
 3. (iii)  a partner of such member;
 4. (iv)  a trustee of a trust under which such member or a member of his family is a beneficiary; or
 5. (v)  anycorporation,withinthemeaningoftheCompanies Act 1965 [Act 125], of which such member or any nominee of his or a member of his family is a director or has controlling interest or shares to the total value which is not less than thirty per cent of the total issued capital of the corporation.

Minutes
14. 
(1) The Perbadanan and every committee shall maintain

minutes of all their meetings in a proper form.

(2) Any minutes of meetings of the Perbadanan or a committee, if duly signed, shall in any proceedings, be admissible as prima facie evidence of the facts stated in the minutes without further proof.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 15

(3) Every meeting of the Perbadanan or a committee of which minutes have been made in accordance with subsections (1) and (2) shall be deemed to have been duly convened and held and all members at the meeting to have been duly qualified to act.

Part III
FUNCTIONS AND POWERS OF THE PERBADANAN

Functions of the Perbadanan

15. The (a)

(b)

(c) (d)

(e) (f)

(g)

functions of the Perbadanan shall be—

to assist, endeavor, develop and coordinate in the establishment and the development of museums in the State;

to form and execute guidelines for the effective and economic management and operation of museums in the State;

to provide effective and quality museum services;

to develop, conserve and preserve a collection of the State on—

 1. (i)  the objects which demonstrate the history, culture, flora and fauna of Malaysia and of the State;
 2. (ii)  the history of political, social and economic development of the State; and
 3. (iii)  thehistoryofscienceandtechnologydevelopment;

to classify and exhibit the collections for the benefit and information of public;

toexpandandpromoteeducationalandknowledgeprograms on cultural heritage and history through the collections study;

to promote the use of museum resources for education in the State;

16

Powers of the Perbadanan

16. (1) The Perbadanan shall have power to do all things necessary or expedient for or in connection with the performance of the functions.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the powers of the Perbadanan include power—

 1. (a)  to exchange, sell or otherwise dispose of any duplicate objects belonging to the museums;
 2. (b)  withthepriorapprovaloftheStateAuthority,toexchange, sell or dispose of any objects belonging to the museums which are considered unfit to be kept or are not required for those purposes;
 3. (c)  to acquire through purchase, gift, donation, loan or otherwise, any objects which demonstrate the history, culture, flora and fauna of Malaysia and the State;
 4. (d)  subject to such terms and conditions as it may determine, to give on loan any material or object belonging to the museums to any gallery, museum or exhibition in Malaysia or with the approval of the State Authority, overseas;

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13

 1. (h)  to conduct scientific studies and scientific research on natural history and human civilization history with special focus on the State and to spread the findings of the studies and research;
 2. (i)  to publish or sponsor periodical magazines, booklets and other information in relation to museum activities in the State;
 3. (j)  toadvisetheStateAuthorityonmattersrelatingtogeneral policy on the museum in the State; and
 4. (k)  to carry out whatever matters or things incidental to or arising from the performance of its functions.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 17

 1. (e)  to be involved in any commercial activity for the purpose of promoting and developing museums and museum services in the State;
 2. (f)  to give assistance in whatever forms to any museum and museum operators in the State;
 3. (g)  to maintain a comprehensive information database on all collections and exhibits and any matter or object especially have historical and cultural impact to the State;
 4. (h)  topublishorsponsoranyproductionofdocumentaryfilms and other audio visual materials for promoting public awareness on the historical and cultural heritage;
 5. (i)  to enter any contract, agreement or arrangement with any person or group of persons and to do whatever act or thing necessary or expedient to be executed;
 6. (j)  to hold exhibitions, speeches, demonstrations and classes in relation to museums;
 7. (k)  to hold consultancy, advisory and inquiry on any matter relating to museums;
 8. (l)  to promote publicity on museum in whatever form;
 9. (m)  to promote cooperation, information exchange and coordination with anybody or institution which has any relation with providing museum services;
 10. (n)  toprovidefacilitiesfortrainingtopersonswhoinwhatever form have relation with the development of the museum;
 11. (o)  to impose and receive fees in relation to any service provided by the Perbadanan or in relation to the entry of persons to the museums in the State, or to any class, activity or exhibition conducted by the Perbadanan; and
 12. (p)  tocarryoutwhatevermatterasauthorizedunderanyother written law or as it thinks fit to effectively perform its functions and powers.

18

17. The Perbadanan may, from time to time, borrow at such rate of interest and for such period and upon such terms as to time and method of repayment and otherwise as the State Authority may approve, any sums required by the Perbadanan for meeting any of its functions or performing any of its powers.

Power to grant loans

18. In the performance of its functions and the exercise of its powers the Perbadanan may grant loans for any purpose as the State Authority may approve, and such loans may be granted subject to such terms and conditions as the Perbadanan may, with the approval of the State Authority, deem fit to impose in particular cases.

Power to establish company

19. The Perbadanan may, from time to time with the approval of the State Authority, establish companies by such names as the Perbadanan may think fit to carry out and have the charge, conduct and management on behalf the Perbadanan of any project, scheme or enterprise as the Perbadanan may determine in the performance of its functions or the exercise of its powers.

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 Power to borrow

Power to establish committees
20. 
(1) The Perbadanan may establish such committees for any

purpose arising from its functions and powers.

(2) Any committee so established shall comprise at least a member of the Perbadanan and may be elected to the committee any other person as the Perbadanan thinks fit.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 19 (3) Thecommitteesoestablishedshallregulateitsownprocedure.

(4) Any committee so established shall comply with such instruction given by the Perbadanan from time to time and the Perbadanan may at any time stop or change the membership of any such committee so established.

(5) The committee may invite any person as it thinks has knowledge specifically for its good to attend any meeting of the committee and the person so invited shall not be entitled to vote in any such meeting.

(6) The committee shall report recommendations to the Perbadanan.

Power of the Perbadanan to delegate functions or powers

21. (1) The Perbadanan may, subject to such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose, delegate to any committee or to any other person, power to perform or exercise on its behalf powers or duties vested in or imposed on the Perbadanan by this Enactment as the Perbadanan may determine, except the power to borrow money, or make regulations; and any power or function so delegated may be performed or exercised by the committee or the person, as the case may be, in the name and on behalf of the Perbadanan.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) and to the other provisions of this Enactment, the Perbadanan may delegate either to the Chairman or to the General Manager authority to sanction expenditure from the Fund or any other moneys vested in and under the control of the Perbadanan up to such limit as the Perbadanan shall specify.

20

Appointment of General Manager

22. (1) The Perbadanan may with the prior approval of the State Authority appoint a General Manager who shall be the chief executive officer of the Perbadanan and vest on him any power imposed upon him any duty as the Perbadanan may determine or as may be delegated to him by the Perbadanan.

(2) The appointment of the General Manager shall be on such terms and condition as the Perbadanan may determine with the approval of the State Authority.

Functions of the General Manager
23. 
(1) The General Manager shall be responsible for—

 1. (a)  the preparation of programmes, schemes and projects for the consideration of the Perbadanan;
 2. (b)  the execution of all programmes, schemes and projects of the Perbadanan;
 3. (c)  regularly, informing the Perbadanan in full of the development of its programmes, schemes and projects;
 4. (d)  the issuance of policy guidance or explanation of the decisions of the Perbadanan to officers and servants of the Perbadanan;
 5. (e)  the implementation of the decisions of the Perbadanan and instructions of the Chairman;
 6. (f)  the supervision and control over the implementation of the decisions of the Perbadanan;

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 Part IV

GENERAL MANAGER, OFFICERS AND SERVANTS OF THE PERBADANAN

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 21

 1. (g)  theplanningofactivitiesrelatingtomuseumsandmuseum services including research, conservation, documentation and exhibition of resources and collections of museum;
 2. (h)  the maintenance of buildings and other structures and properties belonging to the museums; and
 3. (i)  the proper administration and management of functions and affairs of the Perbadanan in accordance with policies specified by the Perbadanan.

(2) The General Manager shall have general control of the officers and servants of the Perbadanan.

(3) The General Manager shall perform such further duties as the Perbadanan may from time to time direct.

(4) If the General Manager is temporarily absent from Malaysia or is temporarily incapacitated through illness or for any other sufficient reason from the performance of his duties, the Perbadanan may, with the approval of the State Authority, direct any other officer to perform the General Manager’s duties during such temporary absence or incapacity of the General Manager.

Appointment of officers and servants

24. (1) Subject to subsection (2) and any regulation made under paragraphs 31(2)(c) and (d) the Perbadanan may appoint from time to time, on such terms and conditions as it thinks fit, a Secretary and such number of officers and servants as it thinks necessary and proper for carrying out the purposes of this Enactment.

(2) Notwithstanding subsection (1), the Perbadanan shall not establish or modify any post or service scheme for its officers and servants including terms and conditions of service and salary, without the prior approval from the State Authority.

22

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 Part V

FINANCE

Fund
25. 
(1) The Perbadanan shall establish, administer and control

a Fund to be known as the “Perbadanan Muzium Fund”. (2) There shall be paid into the Fund—

 1. (a)  such sums as may be provided from time to time by the government;
 2. (b)  such sums as may be borrowed by the Perbadanan under section 17;
 3. (c)  subject to subsection (3), such sums as may be provided from time to time to the Perbadanan from the loan fund;
 4. (d)  all moneys earned by the operation of any project, scheme or enterprise financed from the Fund or provision of services by the Perbadanan;
 5. (e)  allmoneysearnedorarisingfromanyproperty,investment, mortgage, lease, tenancy, charge or debenture acquired by or vested in the Perbadanan;
 6. (f)  any property, investment, mortgage, charge or debenture acquired by or vested on the Perbadanan;
 7. (g)  all donations and contributions received within or outside Malaysia; and
 8. (h)  all other sums or property which may in any manner become payable to or vested in the Perbadanan in respect of any matter incidental to its functions and powers.

(3) In this section and section 26, the term “loan fund” means such sums as may be made available from time to time to the Government by way of loan.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 23 Expenditure to be charged on the Fund

26. Subject to section 27, the Fund shall be expended for—

(a) payinganyexpenditurelawfullyincurredbythePerbadanan including fees, legal suit and costs and other fees, remuneration for officers and servants appointed and employed by the Perbadanan;

 1. (b)  paying any other costs or expenditure properly incurred or accepted by the Perbadanan in the exercise of its powers or the performance of its functions;
 2. (c)  repaying any moneys borrowed under section 17 and the interest due thereon;
 3. (d)  granting loans under section 18;
 4. (e)  subject to subsection 25(3), the payment of any charge on any amount provided to the Perbadanan from the loan fund;
 5. (f)  grantingloanstotheofficersandservantsofthePerbadanan for purposes as the State Authority may approve;
 6. (g)  generally, paying any expenses for carrying into effect the provisions of this Enactment.

Balancing of revenue account

27. It shall be the duty of the Perbadanan to conserve the Fund by so exercising powers and performing its functions as to secure that the total revenues of the Perbadanan are sufficient to meet all sums properly chargeable to its revenue account, including depreciation and interest on capital, taking one year to another.

Deposit and investment of Fund

28. The Perbadanan may, with the approval of the State Authority— (a) place the Fund as deposit with banks in Malaysia; or

24

Expenditure and preparation of estimates

29. (1) The expenditure of the Perbadanan up to such amount as may be authorized by the State Authority for any one year shall be defrayed out of the Fund.

(2) Before the beginning of September of each year, the Perbadanan shall submit to the State Authority an estimate of the expenditure (including the expenditure for development, projects) for the following year in such form and containing such particulars as the State Authority may direct; and before the beginning of the following year, State Authority shall notify the Perbadanan of the amount authorized for expenditure generally or of the amounts authorized for each description of expenditure.

(3) The Perbadanan may, at any time, submit to the State Authority a supplementary estimate of its expenditure for any one year and the State Authority may allow the whole or any part of the additional expenditure included in the supplementary estimate.

Account and audit

30. (1) The Perbadanan shall keep or cause proper accounts to be kept and other records in respect of its operation in accordance with generally accepted accounting principles and shall cause to be prepared statement of accounts for each financial year.

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13

(b) from time to time invest the Fund or any part thereof insofar as it is not immediately required to meet its obligation or execution of its powers and performance of its functions in any investment or security at the particular time approved for the investment of trust fund under any written law.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 25

(2) The account of the Perbadanan shall be audited annually by the Auditor General or other auditors appointed by the Perbadanan with the approval of the State Authority.

(3) The Perbadanan shall within six years after the end of each financial year cause its accounts to be audited and submit the same to the State Authority together with a copy of any observations made by the Auditor General or auditors appointed under subsection (2), as the case may be, on the accounts of the Perbadanan.

(4) The State Authority shall cause a copy of every such account together with a copy of any observations made by the Auditor General or auditors appointed under subsection (2) on the statement of accounts of the Perbadanan to be laid on the table of the next meeting of the Legislative Assembly of the State.

Part VI GENERAL

Regulations

31. (1) The Perbadanan may, with the approval of the State Authority, make such regulations as may be expedient or necessary for the purpose of carrying out the provisions of this Enactment.

(2) Without prejudice to the generality of the aforesaid, such regulations may be made—

 1. (a)  for imposing fees in such cases as may be determined by the Perbadanan;
 2. (b)  fororinrelationtotheremunerationsorallowanceswhich are liable to be paid to any member of the Perbadanan and any member of any committee;

26

Statement of report, accounts and information

32. (1) The Perbadanan shall submit to the State Authority such statement, report, account and information relating to properties or activities of the Perbadanan as the State Authority may require or direct from time to time.

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 (c) fororinrelationtotheremunerations,allowancesandterms

of services of officers and servants of the Perbadanan;

 1. (d)  for the manner in which and the terms and conditions on which loans may be granted to officers and servants of the Perbadanan under paragraph 26(f) and purposes of the loan;
 2. (e)  for prescribing charges for services provided by the Perbadanan and for admission of persons to the museums or any exhibitions or activities organized or conducted by the Perbadanan;
 3. (f)  for regulating the admission into or removal from the museums managed or controlled by the Perbadanan;
 4. (g)  for keeping, inspecting, copying or borrowing of samples, exhibits, equipment and data relating to collections, publications or any objects or things under the control of the Perbadanan;
 5. (h)  for the care, protection and management of land and buildings owned by or under the control and management of the Perbadanan;
 6. (i)  for prescribing the financial procedures on administration of the Fund;
 7. (j)  forregulatingprocedurestocallfortendersandquotations including establishment of the Tender Board of the Perbadanan.

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 27

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the Perbadanan shall, as soon as practicable after the end of each financial year, cause to be made and submitted to the State Authority a report stating activities of the Perbadanan for the whole financial year preceding to the year and the report shall be in such form and contain such information relating to proceedings and policies of the Perbadanan as the State Authority may specify from time to time.

Part VII
REPEAL AND TRANSITION

Repeal

33. (1) The Lembaga Muzium Negeri, Pahang Enactment, 1975 [Enactment No. 1 of 1975], which in this Part is referred to as the “repealed Enactment”, is repealed.

(2) The Lembaga Muzium Negeri, Pahang, which in this Part is referred to as the “Lembaga”, is a body corporate established under the repealed Enactment shall also cease to establish:

Provided that the members of the Lembaga who immediately before the commencement of this Enactment have been appointed as members of the Lembaga shall on the date of the commencement of this Enactment be the members of the Perbadanan and shall subject to all provisions of this Enactment in relation to the members and shall be deemed to have been appointed under this Enactment.

Continuance of law, etc.

34. All regulations, orders, instructions, appointments and notifications made under the provisions of the repealed Enactment and enforceable immediately before the commencement of this Enactment shall in so far as not inconsistent with the provisions of this Enactment, be deemed to be made under this Enactment and shall continue to be enforceable until amended or repealed.

28

35. Subject to the provisions of this Enactment, all powers, rights, privileges, functions, liabilities or obligations which immediately before the commencement of this Enactment were the powers, rights, privileges, functions, liabilities or obligations of the Lembaga shall from the date of the commencement of this Enactment be transferred to the Perbadanan.

Transfer of property

36. (1) Subject to provisions of this Enactment, all lands which immediately before the commencement of this Enactment were vested on the Lembaga shall, on the date of the commencement of this Enactment, be vested on the Perbadanan.

(2) All arts, exhibits and properties and other assets which immediately before the commencement of this Enactment were vested on the Lembaga shall on the date of the commencement of this Enactment, be vested on the Perbadanan.

Existing contracts

37. Subject to the provisions of this Enactment, all deeds, bonds, agreements and instruments entered or made by the Lembaga immediately before of the commencement of this Enactment shall have full force and effect against or in favour of the Perbadanan as if they were entered or made by the Perbadanan.

Transfer of Fund

38. Subject to the provisions of the Enactment, all moneys standing in, and due to be paid to the Fund established under section 15 of the repealed Enactment shall on the date of the commencement of this Enactment be transferred to the Perbadanan.

Laws of the State of Pahang EnactmEnt 13 Transfer of powers, liabilities and functions

Perbadanan Muzium Negeri Pahang 29 Continuation of officers and servants

39. Every person including the Director who immediately before the commencement of this Enactment was employed as an officer or servant of the Lembaga shall on the date of the commencement of this Enactment be deemed as employed as an officer or servant of the Perbadanan upon the terms and conditions of service which are similar to which he was entitled immediately before the commencement of this Enactment.

Passed by the Legislative Assembly of Pahang on 11 August 2015. [PUN.Phg.D/100/26/6]

syed ahmad KhIrulanwar alyahya bIn syed abdul rahman Clerk of the Legislative Assembly, Pahang

Hakcipta Pencetak H
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/ atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).

DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
KUALA LUMPUR
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA